i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC TRÍ - DỊCH VỤ UY TÍN - GIÁ TRỊ TÍCH LŨY NIỀM TIN.

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

Ngày Đăng : 19/10/2017 | 9:44 PM

Điều kiện của kiểm toán viên, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Đối với tổ chức kiểm toán:
Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính cấp còn hiệu lực;
Có vốn điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;
Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Nghị định này;
Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam là 24 tháng tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
Đã phát hành báo cáo tài chính năm cho đối thiểu 200 đơn vị được kiểm toán tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm nộp hồ sơ đăng ký.
Trường hợp tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận trong năm nộp hồ sơ thì phải có thêm điều kiện là đã phát hành báo cáo tài chính năm (hoặc báo cáo soát xét báo cáo tài chính) cho tối thiểu 10 đơn vị có lợi ích công chúng tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm nộp hồ sơ đăng ký;
Có hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
Đã thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ sự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính;
Không thuộc các trường hợp không được xem xét, chấp thuận theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;
Nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán theo quy định tại các Điều 9 và 10 Nghị định này.
Đối với kiểm toán viên hành nghề, ngoài những tiêu chuẩn quy định tại Luật kiểm toán độc lập còn có:
Có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trong kỳ chấp thuận được Bộ Tài chính công khai tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.
Có ít nhất 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.
Nghị định 84/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Các tin khác
  Luật kế toán 2015 (19/10/2017 | 9:44 PM)
  Luật Kiểm toán nhà nước 2015 (19/10/2017 | 9:44 PM)
  Luật phí và lệ phí (19/10/2017 | 9:44 PM)

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

Nghị định 84/2016/NĐ-CP